مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان از افزایش ۳۸ هکتار به سطح زیر کشت مزارع زعفران دراین شهرستان خبرداد. محمودآبادی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: سطح زیر کشت زعفران شهرستان در حال حاضر به (یکصد ودوازده وسه دهم) هکتار شامل (سی ودو وهشت دهم) هکتار بارور و (هفتاد ونه ونیم) هکتار غیر بارور رسیده است […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان از افزایش ۳۸ هکتار به سطح زیر کشت مزارع زعفران دراین شهرستان خبرداد.

محمودآبادی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: سطح زیر کشت زعفران شهرستان در حال حاضر به (یکصد ودوازده وسه دهم) هکتار شامل (سی ودو وهشت دهم) هکتار بارور و (هفتاد ونه ونیم) هکتار غیر بارور رسیده است که ۳۸ هکتار آن مربوط به توسعه در سال جاری است.

وی تصریح کرد: تهیه پیاز زعفران از مزارع زعفران خود شهرستان و یا استان‌های همجوار صورت می‌گیرد و بازار هدف شامل سطح شهرستان و استان‌های همجوار است.

محمودآبادی با بیان اینکه میزان تولید محصول زعفران در این شهرستان حدود ۱۸۰ کیلوگرم بوده، افزود: عملکرد زعفران با توجه به وضعیت خاک و اقلیم منطقه بین ۵-۳ کیلوگرم متغیر و متوسط عملکرد محصول حدود ۳ و ۲ دهم کیلو گرم در هکتار است که بالاترین عملکرد در شهرستان ۵ کیلو گرم محصول خشک در هکتار بوده است.