سطح زیر کشت میو ه های سردرختی استان کرمان هفت هزار و ۳۰۰ هکتار شامل ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار بارور و هزار و ۲۰۰ هکتار غیربارور با تولید ۵۴ هزار تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ۹ هزار کیلوگرم در هکتار است . مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: […]

سطح زیر کشت میو ه های سردرختی استان کرمان هفت هزار و ۳۰۰ هکتار شامل ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار بارور و هزار و ۲۰۰ هکتار غیربارور با تولید ۵۴ هزار تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ۹ هزار کیلوگرم در هکتار است .

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: شهرستانهای کرمان، بردسیر، بافت، رابر، راور، کوهبنان، سیرجان، زرند و شهربابک محل تولید محصولات سردرختی در این استان هستند.

محمد لطفعلی زاده بیان داشت: سطح زیر کشت آلبالو در استان کرمان در حال حاضر ۷۲۴ هکتار با تولید سه هزار و ۱۰۰ تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ۶ هزار کیلوگرم در هکتار است.

وی ادامه داد: سطح زیر کشت گیلاس در استان کرمان نیز هزار و ۶۵ هکتار با تولید ۶ ه زا ر و ۴۰۰ تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ه فت هزار و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: سطح زیر کشت آلو در این استان در حال حاضر ۳۲۰ هکتار با تولید ۲ هزار و ۲۰۰ تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود هشت کیلوگرم در هکتار، سطح زیر کشت هلو و شفتالو هزار و ۴۰۰ هکتار با تولید ۱۴ هزار و ۲۰۰ تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ۱۲ هزار کیلوگرم در هکتار است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: همچنین سطح زیر کشت زردآلو و قیصی این استان نیز س ه هزار و ۲۵۵ هکتار با تولید ۲۴ هزار تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ۹ هزار کیلو گرم در هکتار، سطح زیر کشت شلیل ۲۸۵ هکتار با تولید ۲ هزار و ۷۰۰ تن محصول در سال جاری و میانگین عملکرد حدود ۱۲ هزار کیلوگرم در هکتار است.

  • منبع خبر : ایرنا