استان سمنگان

۰۸مهر
آیا تقسیم استان کرمان به سه استان کلید می خورد؟
مطرح شدن مجدد تقسیم استان؛

آیا تقسیم استان کرمان به سه استان کلید می خورد؟

طرفداران تقسیم استان کرمان اعتقاد دارند با تشکیل استان های جدید می توان زمینه محرومیت زدایی و توزیع متوازن ثروت و بودجه و در نهایت توسعه را در مناطق مختلف کرمان مشاهده کرد. استان کرمان با وسعت ۱۸۳٬۲۸۵ کیلومتر مربع، ۱۱ درصد مساحت کشور را تشکیل داده و طبق آخرین آمار سه میلیون و ۱۶۴ […]