شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ۵ ماهه ابتدایی سال درمجموع ۱۱ میلیون و ۳۹۶ هزار تن محصول شامل کنسانتره و گندله تولید کرد که از این میزان ۶ میلیون و ۳۶۱ هزار تن آن کنسانتره داخلی و صادراتی و بیش از ۵ میلیون تن آن نیز گندله داخلی و صادراتی می باشد. شرکت […]

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ۵ ماهه ابتدایی سال درمجموع ۱۱ میلیون و ۳۹۶ هزار تن محصول شامل کنسانتره و گندله تولید کرد که از این میزان ۶ میلیون و ۳۶۱ هزار تن آن کنسانتره داخلی و صادراتی و بیش از ۵ میلیون تن آن نیز گندله داخلی و صادراتی می باشد.
شرکت گل گهر در مدت مذکور حدود ۴۰۵ هزار تن کنسانتره در بازار داخلی و ۵۵۲ هزار تن کنسانتره در بازار صادراتی فروخته است.
فروش شرکت در بخش گندله نیز ۲۱۴ هزار تن گندله صادراتی و ۴ میلیون و ۷۲۵ هزار تن داخلی بوده است.
نکته قابل توجه در گزار عملکرد مرداد ماه گل گهر این است که فروش صادراتی این شرکت در ماه مذکور چه در بخش گندله و چه کنسانتره صفر بوده است.
معدنی و صنعتی گل گهر دردوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد از محل فروش محصولات خود مبلغ ۸۸۱۲ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۷۸ درصد افزایش داشته است.
این شرکت براساس عملکرد ۵ ماهه نیز مبلغ ۵۱۳۱۵ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۷ درصد رشد داشته است.