سه دستگاه خودرو پژوی ۴۰۵ حامل ۳۰ راس گوسفند قاچاق در شهر بابک استان کرمان توقیف شد. سرهنگ محسن صیفوری بیان داشت: ۳۰ رأس این تعداد گوسفند قاچاق در مسیرشهربابک به سیرجان کشف شد. وی افزود: در این ارتباط سه نفر که در حال بارگیری این احشام بودند و قصد خارج کردن آنها را از […]

سه دستگاه خودرو پژوی ۴۰۵ حامل ۳۰ راس گوسفند قاچاق در شهر بابک استان کرمان توقیف شد.

سرهنگ محسن صیفوری بیان داشت: ۳۰ رأس این تعداد گوسفند قاچاق در مسیرشهربابک به سیرجان کشف شد.

وی افزود: در این ارتباط سه نفر که در حال بارگیری این احشام بودند و قصد خارج کردن آنها را از شهرستان داشتنددستگیر شدند.