رهاسازی حشرات نر نابارور هلیوتیس، جهت کنترل این آفت توسط پژهشکده کشاورزی هسته ای برای اولین بار در ایران در باغات پسته شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد انجام شد. برای نخستین بار در کشور، با همکاری پژوهشکده کشاورزی هسته ای کنترل آفت هلیوتیس با رها سازی حشرات نابارور شده توسط پرتو گاما و با هدف تعیین […]

رهاسازی حشرات نر نابارور هلیوتیس، جهت کنترل این آفت توسط پژهشکده کشاورزی هسته ای برای اولین بار در ایران در باغات پسته شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد انجام شد.
برای نخستین بار در کشور، با همکاری پژوهشکده کشاورزی هسته ای کنترل آفت هلیوتیس با رها سازی حشرات نابارور شده توسط پرتو گاما و با هدف تعیین میزان آلودگی درختان شاهد با درختان تیمار در باغات پسته شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد انجام شد.

یکی از رویکردهای شرکت کاهش مصرف سموم شیمیایی در مبارزه با آفات است و مبارزه با آفت هلیوتیس در یک سیستم مدیریت تلفیقی با همکاری پژوهشکده کشاورزی هسته ای کشور و مرکز تحقیقات پسته کشور در باغات پسته در دست اقدام است.

این گزارش می افزاید آفت هلیوتیس بسیار پلی فاز بوده و روی میزبان های متفاوت زندگی می کند و در برخی سال ها در صورت مساعد بودن شرایط محیطی هجوم آن به باغات پسته چشم گیر می باشد.