با انجام عمليات وارسي پروازي سامانه کمک ناوبري VOR & DME فرودگاه سيرجان صحت عملکرد اين سامانه تاييد شد. در راستای استانداردهای تعيين شده برای ايمنی پروازها و همچنين اطمينان از صحت عملكرد سامانه كمك ناوبری VOR&DME فرودگاه سیرجان از فرودگاه‎های تحت پوشش اداره کل فرودگاه‎های استان کرمان، بررسی دوره‎ای اين سامانه با موفقیت انجام شد. عملیات […]

با انجام عمليات وارسي پروازي سامانه کمک ناوبري VOR & DME فرودگاه سيرجان صحت عملکرد اين سامانه تاييد شد.

در راستای استانداردهای تعيين شده برای ايمنی پروازها و همچنين اطمينان از صحت عملكرد سامانه كمك ناوبری VOR&DME فرودگاه سیرجان از فرودگاه‎های تحت پوشش اداره کل فرودگاه‎های استان کرمان، بررسی دوره‎ای اين سامانه با موفقیت انجام شد.

عملیات وارسی توسط هواپیمای فلایت چک شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران و با تلاش و همكاری گروه وارسی پرواز و خدمات هوايی، متخصصان اداره ارتباطات و ناوبری هوایی و متخصصان اداره مراقبت پرواز اداره کل فرودگاه‎های استان کرمان انجام شد.